คลินิกแพทย์เฉพาะทางนอกเวลาราชการ

คลินิกแพทย์เฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลระยอง

 พบแพทย์เฉพาะทาง

(เฉพาะสิทธิจ่ายตรงหรือเบิกต้นสังกัดเท่านั้น)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่เป็นข้าราชการ ที่มีสิทธิจ่ายตรงหรือเบิกต้นสังกัดที่ไม่สะดวกมาใช้บริการในเวลาราชการ และมีความพร้อมในการจ่ายค่าบริการพิเศษได้

อัตราค่าบริการพิเศษ 200 บาท(ไม่สามารถเบิกได้)

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์  เวลา 17.00 - 20.00 น.

ณ ห้องตรวจอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ชั้น 2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 08-9834-6104 (ในวันราชการ)